...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 โครงการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เรื่องชาวอยุธยาในเมียนมาร์ : ศึกษาในเขตปกครองมัณฑะเลย์และเขตปกครองสะกาย

(จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง)